Konkurs chemiczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Nr komunikatu: 
5
Rok szkolny: 
2016/17
Autor: 
Małgorzata Kozieł

W roku szkolnym 2016/2017 odbędzie się kolejna edycja konkursu przedmiotowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnikiem konkursu może być uczeń klasy pierwszej bądź drugiej, którzy nie bierze udziału w II etapie Olimpiady Chemicznej.

Cele konkursu

-       rozwijanie zainteresowań chemicznych uczniów,

-       promowanie uczniów zainteresowanych chemią,

-       doskonalenie jakości kształcenia chemicznego,

-       wzbogacanie form pracy z uczniem zdolnym,

-       przygotowanie uczniów do Olimpiady Chemicznej.

Struktura i przebieg konkursów

Konkurs jest dwustopniowy, nie zawiera części eksperymentalnej. Stopień pierwszy jest szkolny, zadania konkursowe przygotowuje komisja szkolna, która zgłasza uczniów do dalszych eliminacji. Eliminacje konkursowe ogólnołódzkie zostaną przeprowadzone przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Eliminacje ogólnołódzkie odbędą się w XX Liceum Ogólnokształcące w Łodzi,
ul. Obywatelska 57 w maju 2017 r. Dokładny termin zostanie podany do końca lutego
w Szybkiej informacji i na stronie internetowej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego www.wckp.lodz.pl w części poświęconej konkursom przedmiotowym.

            Laureatami konkursu zostaną uczestnicy, którzy zajmą jedno z trzech pierwszych miejsc
i równocześnie uzyskają co najmniej 80% maksymalnej liczby punktów, wyróżnionymi ci, którzy uzyskają co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów. Laureaci konkursu otrzymają celującą ocenę roczną z chemii, uczniowie wyróżnieni otrzymają bardzo dobrą ocenę roczną z chemii. Laureaci
i uczniowie wyróżnieni oraz ich nauczyciele otrzymają dyplomy.

Przedmiot oceny konkursowej

Komisja będzie oceniać umiejętność rozwiązywania otwartych zadań problemowych.
Zakres materiału obejmować będzie następujące zagadnienia:

  1. Wiedza i umiejętności ujęte w podstawie programowej z chemii dla III etapu:

1.     Posługiwanie się symbolami pierwiastków chemicznych również nieujętymi w podstawie programowej, np. Li, Ba, Br, I.

2.     Atomy i jony – ich budowa. Izotopy.

3.     Cząsteczki – wiązania chemiczne (kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane i jonowe).

4.     Typy mieszanin i sposoby rozdzielania mieszanin na składniki.

5.     Roztwory wodne i ich podział oraz wpływ czynników na rozpuszczanie substancji w wodzie.

6.     Reakcje chemiczne – ich klasyfikacja. Energia w reakcjach chemicznych.

7.     Tlenki metali i niemetali:

a)     metody otrzymywania,

b)    podział ze względu na charakter chemiczny,

c)     tlenki w najbliższym otoczeniu – ich właściwości i zastosowanie.

8.     Powietrze i inne gazy: SO2, NH3, HCl – ich właściwości fizyczne i chemiczne.

9.     Kwasy tlenowe i beztlenowe:

a)   metody otrzymywania,

b)  reakcje z metalami i związkami chemicznymi,

c)   zastosowanie najważniejszych kwasów nieorganicznych.

10.  Wodorotlenki metali:

a)   metody otrzymywania,

b)  właściwości i zastosowanie.

11.  Sole:

a)   metody otrzymywania,

b)  właściwości,

c)   sole w przyrodzie i życiu codziennym (z uwzględnieniem wodorosoli).

12.  Reakcje w roztworach wodnych: dysocjacja, zobojętnianie, strącanie osadów, reakcje przebiegające z wydzielaniem substancji gazowych. Mocne i słabe kwasy i zasady.

13.  Odczyn roztworów – skala pH, wskaźniki kwasowo–zasadowe: papierek uniwersalny, fenoloftaleina, oranż metylowy.

14.  Sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza, wody i gleby.

15.  Reakcje spalania węglowodorów alifatycznych.

 

  1. Z zakresu podstawowego IV etapu edukacji

Materiały pochodzenia naturalnego: SiO2, skały wapienne i gipsowe – właściwości substancji, zjawiska im towarzyszące oraz zastosowania.

 

  1. Dodatkowe zagadnienia

1.     Równanie Clapeyrona. Warunki normalne i standardowe.

2.     Procesy redukcji-utleniania.

3.     Hydroliza soli.

 

  1. Obliczenia chemiczne

1.Masa atomowa i cząsteczkowa.

2.Mol, masa molowa i objętość molowa gazów w warunkach normalnych.

3.Zależności stechiometryczne w związkach i reakcjach chemicznych.

4.Prawo zachowania masy i prawo stałości składu.

5.Rozpuszczalność i krzywe rozpuszczalności.

6.Stężenie procentowe roztworu.

7.Stężenie molowe roztworu.

8.Obliczanie składu mieszanin.

9.Obliczanie wzoru elementarnego i rzeczywistego związku.

Ważne informacje

1.     W eliminacjach konkursowych mogą brać udział wyłącznie uczniowie zgłoszeni
w wyznaczonym terminie, których rodzice/prawni opiekunowie złożyli w szkole pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników.

2.     Każdy uczeń przystępujący do eliminacji konkursowych zobowiązany jest do okazania aktualnej legitymacji szkolnej.

           

Pełny regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej ŁCDNiKP www.wckp.lodz.pl.

 

Opracowała

Małgorzata Kozieł

poniedziałek, 7. Listopad 2016
sobota, 29. Lipiec 2017