Nauczyciele

Wznowione kursy „Administracja szkolnym kontem Office 365”

Informujemy, że zostały wznowione kursy dla tych osób pełniących rolę szkolnych administratorów kont Office 365, którzy do tej pory nie skorzystali z tego typu usług. Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w tych kursach wszystkich administratorów nowo powołanych szkół i przedszkoli, nowych administratorów, którzy zostali powołani w bieżącym roku szkolnym oraz administratorów szkół i placówek oświatowych, które jeszcze nie rozpoczęły wdrożenia usług Office 365.

Akademia Przedsiębiorczego Dzieciaka

Zapraszamy nauczycieli i uczniów klas V – VII szkół podstawowych do udziału w projekcie Akademia Przedsiębiorczego Dzieciaka – Moja pasja – moja przyszłość – mój własny biznes. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowiebędą mieli możliwość doskonalenia umiejętności myślenia i działania przedsiębiorczego, a nauczycielezostaną wyposażeni w ciekawe scenariusze zajęć sprzyjające kształtowaniu postaw przedsiębiorczych.

Kontynuacja kursów języka angielskiego

Ośrodek Zarządzania w Edukacji Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego planuje kontynuację kursów języka angielskiego dla dyrektorów i wicedyrektorów łódzkich szkół i placówek oświatowychoraz nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.

Harmonogram kursów:styczeń/luty – maj/czerwiec 2019 r. - z możliwością kontynuacji 
w kolejnym roku szkolnym.

Terminarz pierwszych spotkań w nowym semestrze:

 

Warsztaty metodyczne

Jak zaplanować i przeprowadzić lekcję metodą tekstu przewodniego?

Szukasz sposobu na ciekawe zajęcia? Zastanawiasz się co zrobić, aby Twoi uczniowie aktywnie pracowali podczas lekcji? Chcesz dostosować tempo pracy na zajęciach do indywidualnych możliwości uczniów oraz wdrażać ich do oceny koleżeńskiej i samooceny?

Przyjdź na warsztaty, na których odpowiemy na pytania:

-     Na czym polega metoda tekstu przewodniego?

-     Jak skonstruować tekst przewodni?

XIV TURNIEJ WIEDZY EKONOMICZNEJ

„Polski przedsiębiorca wobec wyzwań gospodarki światowej”

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych Łodzi i województwa łódzkiego do udziału w czternastej edycji Turnieju Wiedzy Ekonomicznej. Tematem wiodącym w bieżącym roku szkolnym jest: Polski Przedsiębiorca wobec wyzwań współczesnej gospodarki. XIV edycja Turnieju została objęta patronatem przez Narodowy Bank Polski.

Konkurs Historyczny MISTRZ WIEDZY STAROŻYTNEJ

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych województwa łódzkiego z klas V-VIII do udziału w 

Konkursie Historycznym

MISTRZ WIEDZY STAROŻYTNEJ

Wśród celów konkursu wyróżniamy: 

·      poszerzanie wiedzy historycznej, 

·      kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,

·      rozwijanie interdyscyplinarnych zainteresowań uczniów. 

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Kiedy ocenianie jest ok?

Pracownia Edukacji Humanistycznej zaprasza nauczycieli języka polskiego ze szkół podstawowych na cykl czterech spotkań warsztatowych dotyczących zasad oceniania kształtującego.

Uczestnicy zajęć przypomną sobie najważniejsze założenia i techniki oceniania kształtującego, poćwiczą formułowanie kryteriów oceniania, celów lekcji w języku zrozumiałym dla uczniów, zadawanie pytań kluczowych oraz redagowanie informacji zwrotnych niezbędnych do efektywnego kształcenia.

ZAPROSZENIE DLA NAUCZYCIELI UCZNIÓW NIEPEŁNOPSRAWNYCH

 

Jeśli jesteś nauczycielem szkoły podstawowej lub gimnazjum, pracującym z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, to koniecznie musisz wziąć udział w Xedycji projektu Ja to potrafię.Pierwsze w tym roku spotkanie nauczycielskiego zespołu odbędzie się 27 listopadaw Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 4 
w Łodzi o godz.15.00

Cele spotkania:

·     określenie celów projektu,

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI

Dekoracje świąteczne wykonane techniką origami

Serdecznie zapraszamy nauczycieli matematyki wszystkich typów szkół na warsztaty metodyczne poświęcone rozwijaniu wyobraźni przestrzennej uczniów z wykorzystaniem techniki origami.

Spotkanie odbędzie się 10 grudnia 2018 roku w godz. 15.30 – 18.30
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi, ul. Czernika 1/3.

Podczas warsztatów uczestnicy m. in.:

X Konkurs dla uczniów szkół podstawowych „O PRZYSZŁOŚCI MARZĘ TERAZ” w ramach Akademii Przedsiębiorczego Dzieciaka

Doradcy zawodowi Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego pragną zaprosić wszystkich nauczycieli szkół podstawowychrealizujących tematykę doradztwa zawodowego do udziału w konkursie dla uczniów O przyszłości marzę teraz. Konkursma na celu aktywizowanie młodzieży do kreowania własnej ścieżki kariery zawodowej. Za pomocą metody projektów wspólnie zachęcimy uczniów do kształtowania umiejętności potrzebnych na rynku pracy a w szczególności do:

·    poznania świata zawodów,

XII (i zarazem ostatni) KONKURS „ZAWODY PRZYSZŁOŚCI” dla gimnazjalistów

Przygotowanie uczniów do aktywnego poszukiwania pracy w warunkach gospodarki rynkowej jest szczególnie ważne. Dlatego też już w szkole gimnazjalnej należy planować swój rozwój zawodowy i podejmować działania, których celem jest uzyskanie odpowiedniego wykształcenia, kwalifikacji i doświadczeń. Jednocześnie należy umieć rozpoznawać rynek pracy a w szczególności zawody, na które w przyszłości będzie zapotrzebowanie. Stąd też inicjatywa doradców zawodowych zatrudnionych w ŁCDNiKP, aby rozpowszechniać            w różnej formie tematykę orientacji zawodowej.

Warsztaty metodyczne

Projektowanie materiałów dydaktycznych 

z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych 

Pracownia Edukacji Zawodowej zaprasza nauczycieli do udziału w warsztatach metodycznych, których celem będzie wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w opracowywaniu materiałów dydaktycznych wspierających uczącego się w procesie kształcenia. 

Warsztaty metodyczne

Jak przygotować scenariusz lekcji z elementami oceniania kształtującego?

                                                               

Pracownia Edukacji Zawodowej zaprasza nauczycieli do udziału w warsztatach metodycznych, których celem będzie opracowanie modelowych scenariuszy zajęć edukacyjnych z elementami oceniania kształtującego.

Podczas warsztatów zostaną ukształtowane umiejętności:

-     sformułowania celów kształcenia w języku ucznia,

-     określenia kryteriów sukcesu,

Oceniam, żeby motywować i wspierać ucznia

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza do udziału w 20 – godzinnych warsztatach metodycznych.

Podczas spotkania uczestnicy między innymi:

  • poznają sposoby tworzenia atmosfery uczenia się zgodnie ze współczesnymi trendami neurodydaktyki, udzielania efektywnej informacji zwrotnej oraz budowania samooceny uczniów i oceny koleżeńskiej,
  • poszerzą wiedzę dotyczącą określania celów lekcji,
  • uzyskają informacje przydatne w planowaniu zajęć edukacyjnych zgodnie z zasadami oceniania kształtującego.

 

Akademia Liderów Kariery warsztaty dla uczniów

W tym roku szkolnym już po raz szesnasty Regionalny Ośrodek Kariery organizuje warsztaty dla uczniów – liderów Szkolnych Ośrodków Kariery pt. Metoda projektów w pracy Szkolnego Ośrodka Kariery. Zapraszamy od dwóch do pięciu uczniów z każdej szkoły, w której funkcjonuje Szkolny Ośrodek Kariery oraz z tych szkół, które planują prowadzenie takiej działalności. Warsztaty będą odbywały się w środy, co dwa-trzy tygodnie od listopada do maja.

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych,zainteresowanych wdrażaniem nowej podstawy programowej do praktyki szkolnej od września 2019 r., na kolejne spotkanie poświęcone zaprezentowaniu ćwiczeń dotyczących interpretacji tekstów kultury oraz konstruowaniu zadań, które pomogą we właściwym przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego, przydatne będą także na lekcjach przeznaczonych na pracę z lekturą.

Zapraszamy Nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich typów szkół na warsztaty metodyczne (zawody)

„ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2018”

ALTERNATYWNA FORMA SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO

STRZELECTWO SPORTOWE

Udział w zawodach umożliwi:

·    poszerzenie wiadomości z zakresu strzelectwa sportowego,

·    poznanie zasad bezpiecznego korzystania ze strzelnicy i obchodzenia się ze sprzętem,

·    poznaniebudowy karabinu pneumatycznego, postawy strzeleckiej i zasad celowania,

Wirtualna Rzeczywistość w Sporcie

Zapraszamy Nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich typów szkół na modelowe zajęcia edukacyjne

Wirtualna Rzeczywistość w Sporcie

 

Takich warsztatów jeszcze nie było! Spotykamy się w salonie wirtualnej rzeczywistości, by zapoznać się z technologią, która pozwala oszukać zmysły i… zanurzyć się w oceanie lub poszybować w przestworzach. Wystarczą specjalne gogle.

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WSZYSTKICH TYPACH SZKÓŁ

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego uczących we wszystkich typach szkół na konferencje: Nauka nie tylko w szkole. Turystyka i zajęcia edukacyjne w terenie, dzieci i młodzieży szkolnej w świetle znowelizowanych przepisów oświatowych,organizowaną przez Ewę Sprawkę i Annę Ryś - doradców metodycznych wychowania fizycznego, ŁCDNiKP. 

 

Jak komunikować, żeby inspirować? Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza do udziału w 25 – godzinnych warsztatach metodycznych Jak komunikować, żeby inspirować?Narzędzia coachingowe 
w pracy nauczyciela.

Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy:

·     uzyskają podstawowe informacje dotyczące coachingu,

·     poznają wybrane narzędzia coachingowe,

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Jak przygotować ucznia do Olimpiady Matematycznej Juniorów?

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych,

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej, organizator Olimpiady Matematycznej Juniorów, wraz z Komitetem Głównym OMJ, Komitetem Okręgowym dla województwa łódzkiego oraz Wojewódzkim Centrum Kształcenia Praktycznego w Łodzi zaprasza na warsztaty dla nauczycieli matematyki szkół podstawowych województwa łódzkiego.

Origami w pracy nauczyciela, jako forma wspomagania rozwoju dziecka

Warsztaty 

 

Zapraszamy na warsztaty wszystkich zainteresowanych nauczycieli techniki, plastyki, nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych.

Nauczycielu, dzięki udziałowi w zajęciach:

·      poznasz nowe wzory wykonane techniką origami i innymi technikami papieroplastycznymi – temat wiodący Boże Narodzenie, 

·      będziesz miał możliwość zaprezentowania własnych pomysłów i prac wytwórczych,

ZAJĘCIA MODELOWE DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowych na zajęcia modeloweOrganizacja procesu kształcenia w zakresie gier zespołowych na przykładzie piłki ręcznej, z uwzględnieniem etapów rozwojowych uczniówOrganizatorami zajęć są Ewa Sprawka 
i Anna Ryś - doradcy metodyczni w ŁCDNiKP, we współpracy z Panem Józefem Kulikiem (nauczyciel wychowania fizycznego w klasach sportowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

O KONSTRUOWANIU REGULAMINU KONKURSU

WARSZTATY DLA ORGANIZATORÓW/KOORDYNATORÓW KONKURSÓW SZKOLNYCH

            Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych do udziału w 9godzinnychwarsztatach O konstruowaniu regulaminu konkursu, które odbędą się w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznegoprzy ul. Kopcińskiego 29, w godzinach popołudniowych - od 15.30do 18.00, w sali nr310

Strony