Nauczyciele

Wznowione kursy „Administracja szkolnym kontem Office 365”

Informujemy, że zostały wznowione kursy dla tych osób pełniących rolę szkolnych administratorów kont Office 365, którzy do tej pory nie skorzystali z tego typu usług. Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w tych kursach wszystkich administratorów nowo powołanych szkół i przedszkoli, nowych administratorów, którzy zostali powołani w bieżącym roku szkolnym oraz administratorów szkół i placówek oświatowych, które jeszcze nie rozpoczęły wdrożenia usług Office 365.

Warsztaty metodyczne

Jak przygotować scenariusz lekcji z elementami oceniania kształtującego?

                                                               

Pracownia Edukacji Zawodowej zaprasza nauczycieli do udziału w warsztatach metodycznych, których celem będzie opracowanie modelowych scenariuszy zajęć edukacyjnych z elementami oceniania kształtującego.

Podczas warsztatów zostaną ukształtowane umiejętności:

-     sformułowania celów kształcenia w języku ucznia,

-     określenia kryteriów sukcesu,

Oceniam, żeby motywować i wspierać ucznia

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza do udziału w 20 – godzinnych warsztatach metodycznych.

Podczas spotkania uczestnicy między innymi:

  • poznają sposoby tworzenia atmosfery uczenia się zgodnie ze współczesnymi trendami neurodydaktyki, udzielania efektywnej informacji zwrotnej oraz budowania samooceny uczniów i oceny koleżeńskiej,
  • poszerzą wiedzę dotyczącą określania celów lekcji,
  • uzyskają informacje przydatne w planowaniu zajęć edukacyjnych zgodnie z zasadami oceniania kształtującego.

 

Akademia Liderów Kariery warsztaty dla uczniów

W tym roku szkolnym już po raz szesnasty Regionalny Ośrodek Kariery organizuje warsztaty dla uczniów – liderów Szkolnych Ośrodków Kariery pt. Metoda projektów w pracy Szkolnego Ośrodka Kariery. Zapraszamy od dwóch do pięciu uczniów z każdej szkoły, w której funkcjonuje Szkolny Ośrodek Kariery oraz z tych szkół, które planują prowadzenie takiej działalności. Warsztaty będą odbywały się w środy, co dwa-trzy tygodnie od listopada do maja.

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych,zainteresowanych wdrażaniem nowej podstawy programowej do praktyki szkolnej od września 2019 r., na kolejne spotkanie poświęcone zaprezentowaniu ćwiczeń dotyczących interpretacji tekstów kultury oraz konstruowaniu zadań, które pomogą we właściwym przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego, przydatne będą także na lekcjach przeznaczonych na pracę z lekturą.

Zapraszamy Nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich typów szkół na warsztaty metodyczne (zawody)

„ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2018”

ALTERNATYWNA FORMA SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO

STRZELECTWO SPORTOWE

Udział w zawodach umożliwi:

·    poszerzenie wiadomości z zakresu strzelectwa sportowego,

·    poznanie zasad bezpiecznego korzystania ze strzelnicy i obchodzenia się ze sprzętem,

·    poznaniebudowy karabinu pneumatycznego, postawy strzeleckiej i zasad celowania,

Wirtualna Rzeczywistość w Sporcie

Zapraszamy Nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich typów szkół na modelowe zajęcia edukacyjne

Wirtualna Rzeczywistość w Sporcie

 

Takich warsztatów jeszcze nie było! Spotykamy się w salonie wirtualnej rzeczywistości, by zapoznać się z technologią, która pozwala oszukać zmysły i… zanurzyć się w oceanie lub poszybować w przestworzach. Wystarczą specjalne gogle.

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WSZYSTKICH TYPACH SZKÓŁ

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego uczących we wszystkich typach szkół na konferencje: Nauka nie tylko w szkole. Turystyka i zajęcia edukacyjne w terenie, dzieci i młodzieży szkolnej w świetle znowelizowanych przepisów oświatowych,organizowaną przez Ewę Sprawkę i Annę Ryś - doradców metodycznych wychowania fizycznego, ŁCDNiKP. 

 

Jak komunikować, żeby inspirować? Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza do udziału w 25 – godzinnych warsztatach metodycznych Jak komunikować, żeby inspirować?Narzędzia coachingowe 
w pracy nauczyciela.

Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy:

·     uzyskają podstawowe informacje dotyczące coachingu,

·     poznają wybrane narzędzia coachingowe,

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Jak przygotować ucznia do Olimpiady Matematycznej Juniorów?

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych,

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej, organizator Olimpiady Matematycznej Juniorów, wraz z Komitetem Głównym OMJ, Komitetem Okręgowym dla województwa łódzkiego oraz Wojewódzkim Centrum Kształcenia Praktycznego w Łodzi zaprasza na warsztaty dla nauczycieli matematyki szkół podstawowych województwa łódzkiego.

Origami w pracy nauczyciela, jako forma wspomagania rozwoju dziecka

Warsztaty 

 

Zapraszamy na warsztaty wszystkich zainteresowanych nauczycieli techniki, plastyki, nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych.

Nauczycielu, dzięki udziałowi w zajęciach:

·      poznasz nowe wzory wykonane techniką origami i innymi technikami papieroplastycznymi – temat wiodący Boże Narodzenie, 

·      będziesz miał możliwość zaprezentowania własnych pomysłów i prac wytwórczych,

ZAJĘCIA MODELOWE DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowych na zajęcia modeloweOrganizacja procesu kształcenia w zakresie gier zespołowych na przykładzie piłki ręcznej, z uwzględnieniem etapów rozwojowych uczniówOrganizatorami zajęć są Ewa Sprawka 
i Anna Ryś - doradcy metodyczni w ŁCDNiKP, we współpracy z Panem Józefem Kulikiem (nauczyciel wychowania fizycznego w klasach sportowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

O KONSTRUOWANIU REGULAMINU KONKURSU

WARSZTATY DLA ORGANIZATORÓW/KOORDYNATORÓW KONKURSÓW SZKOLNYCH

            Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych do udziału w 9godzinnychwarsztatach O konstruowaniu regulaminu konkursu, które odbędą się w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznegoprzy ul. Kopcińskiego 29, w godzinach popołudniowych - od 15.30do 18.00, w sali nr310

Kurs dla nauczycieli-bibliotekarzy o stażu 0-5 lat

Zapraszamy nauczycieli-bibliotekarzy o stażu 0-5 lat do udziału  w 24-godzinnym kursie „Pierwsze kroki  w bibliotece szkolnej”. Kurs będzie obejmował 5 spotkań, które zorganizowane zostaną  w bibliotekach różnych typów szkół.

Uczestnicy: 

-  poznają specyfikę pracy biblioteki w różnych typach szkół : szkole podstawowej ,  liceum   

  ogólnokształcącym, ponadgimnazjalnej szkole zawodowej; 

-  poznają zasady organizacji biblioteki szkolnej: struktura księgozbioru, aranżacja 

ZAPROSZENIE na Pyszności Literackie

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza zainteresowanych nauczycieli szkół podstawowych (języka polskiego, historii, bibliotekarzy oraz wychowawców) na spotkanie organizacyjne dotyczące projektu literackiego 

Otworzyć furtkę
 

Podczas spotkania uczestnicy zostaną zapoznani m.in. z :

·     ideą i celami projektu,

·     harmonogramem spotkań,

·     zasadami organizowania konkursów uczniowskich,

Strony