Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym

Opis: 

W ramach projektu zostanie opracowanych, przy aktywnym udziale przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego, 29 modelowych programów nauczania dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym.

Aby zapewnić wysoką jakość opracowywanych modelowych programów nauczania do ich stworzenia zostaną powołane zespoły autorskie, w których skład wchodzić będzie dwóch specjalistów w obszarze zawodowym zgodnym z kwalifikacją (w tym przedstawiciel pracodawców) oraz ekspert metodologiczny posiadający doświadczenie w projektowaniu programów nauczania. Ponadto programy zostaną zrecenzowane przez niezależnych ekspertów: specjalistów z obszaru zawodowego właściwego dla kwalifikacji, w tym nauczyciel lub nauczyciel konsultant oraz przedstawiciel pracodawców.

Po uwzględnieniu wniosków płynących z recenzji, opracowane programy poddane zostaną przeglądowi, którego dokonają eksperci ds. kształcenia zawodowego wyłonieni przez IP. W przypadku uwag ekspertów programy zostaną poddane modyfikacji zgodnie z ich zaleceniami. 

Działanie: 
PO WER, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie
Lider projektu: 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego – Miasto Łódź
Okres realizacji: 
1.08.2016- 31.01.2018
Cel ogólny: 
Opracowanie 29 modelowych programów kształcenia do kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób dorosłych w obszarze kształcenia elektryczno-elektronicznym do 01.2018 r. przy współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i/lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe
Grupa docelowa projektu: 
W ramach projektu brak jest bezpośredniego wsparcia kierowanego do osób. Zostaną w nim opracowane modelowe programy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, które po zakończeniu projektu zostaną udostępnione na domenie publicznej. Należy jednak zauważyć, że wypracowane w ramach wybranych w konkursie projektów modelowe programy kwalifikacyjne kursów zawodowych będą miały swoich adresatów określonych w SZOOP, tj.: - szkoły i placówki systemu oświaty oraz ich organy prowadzące, - Ministerstwo Edukacji Narodowej, - właściwi ministrowie (w tym podmioty im podległe) nadzorujący szkoły i placówki oświatowe, - trenerzy, - kadra realizująca zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Wartość projektu: 
333 500,00 PLN
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 
281 073,80 PLN