Publikacje

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego to placówka, która wśród wielu ofert  prowadzi działalność wydawniczą. Od lat ukazują się nakładem Centrum publikacje w formie książkowej, mające za zadanie pomagać, wspierać, inspirować. Są to zarówno scenariusze zajęć lekcyjnych jak i opisy wykorzystania w praktyce zajęć aktywizujących. Publikacje te wydawane są zazwyczaj w formie niewielkich książeczek, które nie zabierając nauczycielowi miejsca w teczce mogą okazać się przydatne w wielu sytuacjach.

Bezpośredniego zakupu publikacji można dokonać w siedzibie Centrum w Zespole Wydawniczym (p.213, II piętro), a także zamawiać mailowo (napoli@wp.pl).

Kodsortuj malejąco Tytuł Autor Cena
Łódzki Festiwal Bibliotek szkolnych 2001-2011 Joanna Pastusiak (red.) 8 zł
Plany metodyczne w ujęciu czynnościowym z wychowania fizycznego, Zeszyt Metodyczny nr 14 Teresa Libiszewska-Gozdan (red.) 9 zł
Akademia Młodych Twórców w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Sławomir Szaruga 2 zł
Program nauczania z wychowania fizycznego UMIEĆ-WIEDZIEĆ-CHCIEĆ- IV etap edukacyjny, Poradnik metodyczny Renata Kunikowska, Teresa Libiszewska-Gozdan, Wojciech Ulatowski 13 zł
Edukacja mechatroniczna w kontekście nowych podstaw programowych i osiąganych efektów uczenia si Agnieszka Pfeiffer (red,), Maria Suliga (red.) 19 zł
Wyzwania systemu edukacji w kontekście inwestowania w kapitał ludzki -z uwzględnieniem potrzeb szkolnictwa zawodowego i możliwości wykorzystania europejskiego funduszu społecznego- (studium przypadku dla regionu łódzkiego), Analizy i badania nr 20 Elżbieta Ciepucha 6 zł
Łódź – nasza mała ojczyzna (promocja Łodzi poprzez edukację, czyli diagnoza-problem i rozwiązania), Barbara Muras (red.) 4 zł
Poczta dzwonowa. Budowanie lokalnych więzi społecznych red: Janusz Moos, Barbara Wrąbel, Elżbieta Ciepucha 3 zł
Bezpieczny świat dziecka Hanna Derewlana 5 zł
Projekt analityczno-badawczy: „Potrzeby kadrowe pracodawców województwa łódzkiego” – zestawienie szczegółowych wyników badań – (wyłącznie do użytku wewnętrznego), Analizy i badania nr 6 Jakub Stempień, Jarosław Tokarski 5 zł
Filmowe interpretacje tekstów literackich w realizacjach telewizyjnych, Dorota Ceran, (nadbitka Acta Universitatis Lodziensis Dorota Ceran 0 zł
XVI Przegląd Twórczości artystycznej uczniów szkół zawodowych Jadwiga Jezierna (red.) 0 zł
Łódź w liczbach, zbiór zadań z zakresu matematyki i edukacji regionalnej Barbara Muras, Piotr Machlański, Janusz Moos 11 zł
Podróż do krainy wartości (materiały wspomagające pracę nauczyciela w zakresie wprowadzenia dzieci w świat wartości uniwersalnych), Beata Wosińska (red.) 12 zł
Bliżej Teatru (projekt edukacyjny), BIAŁE BALONIKI – scenariusze zajęć, Zeszyt drugi Anna Drzewiecka, Justyna Nowak, Monika Dobrowolska 0 zł
Przemiany w edukacji zawodowej w kontekście relacji szkoła – rynek pracy, cz. I Janusz Moos (red.), Maciej Kułak (red.) 31 zł
Glottodydaktyka w szkole, nr 1/2004 – refleksje (propozycje dydaktyczne) Włodzimierz Glamaciński, Katarzyna Karolczak-Barczyńska 4 zł
XVIII Sesja Naukowa z Fizyki, Prace sesyjne FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, Zeszyt metodyczny nr 33 Anna Barczyńska, Maria Dworzańska-Zapałowicz, Mateusz Fabiś, Dariusz Fiodorow, Hanna Makowska, Stanisław Nawrocki, Justyna Piłat, Janina Polito-Kulińska, Arkadiusz Ryski, Aneta Sikorska, Adrian Stańdo, Bartosz Stepczyński, Bartosz Surgosz, Magdalena Szafr 10 zł
Matematyczne wędrówki gimnazjalisty po Łodzi Danuta Węgrowska (red.) 8 zł
Pokazują nam język, żeby było śmiesznie, uwagi o dowcipie słownym na tle innych metod wywoływania efektu komicznego Jerzy Baykowski 8 zł

Strony