Katalog dobrych praktyk w edukacji - prezentacja proinnowacyjnych rozwiązań - Akademia Twórczego Dyrektora Szkoły Zawodowej

Nr komunikatu: 
9
Rok szkolny: 
2017/18

Katalog dobrych praktyk w edukacji - prezentacja proinnowacyjnych rozwiązań - Akademia Twórczego Dyrektora Szkoły Zawodowej

 

Szanowni Państwo.

Pierwszy semestr roku szkolnego 2017/2018 zakończyliśmy przygotowaniem dla Państwa dwóch kolejnych wydań Katalogu dobrych praktyk w edukacji. Oba zeszyty Katalogu - siedemnasty i osiemnasty - różnią się od poprzednio wydanych nowym podejściem do upowszechniania dobrych praktyk. Naszym nowym celem stało się zaprezentowanie zarówno działalności proinnowacyjnych szkół, jak i twórców tych działań czyli nauczycieli innowatorów.

Zeszyt osiemnasty Katalogu dobrych praktyk w edukacji składa się z dwóch części:

I. Proinnowacyjni nauczyciele i ich działania.

II. Akademia Twórczego Dyrektora Szkoły Zawodowej.

 

W części pierwszej Katalogu dobrych praktyk w edukacji przedstawiono sylwetki twórców, kreatywnych nauczycieli, autorów wielu dobrych praktyk, zgłoszonych przez:

-    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi - Małgorzata Joniuk-Piątkowska. Afirmator Ruchu Innowacyjnego; Adam Adamski. Kreator Mój Mistrz; Elżbieta Budka. Kreator Kompetencji Zawodowych; Teresa Bujak. Kreator Kompetencji Społecznych; Janina Michałowska. Partner Przyjazny Edukacji;

-    Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi - Ewa Jatczak. Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów. Współpraca z pracodawcą;

-    Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi - Artur Jabłoński. Akademia mechatroniki samochodowej;

-    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi - Henryka Michalska. Partnerstwo dla edukacji zawodowej; Monika Jaskuła. Rozwijanie zainteresowań uczniów; Renata Masica. Uczę uczyć się; Ryszard Mirys. Twórca pracowni energetyki cieplnej w ZSP nr 9 w Łodzi; Grzegorz Łakomski. Rozwój uzdolnień technicznych uczniów; Janusz Frymus. Współautor modułowego programu nauczania dla zawodu technik mechatronik i monter mechatronik; Jan Ślewa. Aktywnie spędzajmy czas; Piotr Pluskota. Polsko - Niemiecka Wymiana Młodzieży;

-    Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi - Bogusław Maksajda. Nauczyciel i mentor dla uczniów szkoły; Piotr Ogiejko. Nauczyciel i mentor dla swoich uczniów;

-    Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi - Józef Kolat. Aktywność w otoczeniu społecznym i klimat szkoły; Ewa Ciećwierz. Zarządzanie organizacją szkolnego systemu edukacji zawodowej. Praca zespołowa; Małgorzata Krukowska. Inspiratorka działań na rzecz włączenia szkoły do Sieci Szkół Promujących Zdrowie; Bogumił Motylewski. Nowoczesna pracownia mechatroniczna; Anna Sierba. Projekty edukacyjne; Barbara Bandurka-Majchrzak. Edukacja patriotyczna i regionalna; Adrian Jaszczyk. Edukacja regionalna w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi; Lidia Podgórska. Edukacja normalizacyjna w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi, i nie tylko; Katarzyna Kaczmarek-Sowińska. Doradztwo zawodowe i edukacja prozdrowotna w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi; Renata Fudała. Organizator procesów innowacyjnych;

-    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi - Damian Mikołajczyk. „Śladem prądu”; Izabela Czyżewska-Dyrała. Rozwijanie kompetencji międzykulturowych, językowych, społecznych;

-    Zespół Szkół Rzemiosła w Łodzi - Anna Rossi. Animator kształcenia zawodowego uczniów;

-    Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi - Agnieszka Keller. Wspomaganie rozwoju społeczno- zawodowego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; Bożena Ozimek. Moda i kreacja w kształceniu zawodowym; Ewa Błasiak. Zapewnienie kształtowania umiejętności praktycznych uczniów z niepełnosprawnościami we współpracy z pracodawcami; Krystyna Tomczak. W poszukiwaniu Mistrza; Sławomira Kopycka. Kształtowanie kompetencji społecznych uczniów poprzez różne formy aktywności pozalekcyjnej; Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi. Iwona Kowalska, Maria Michalak. Charakterystyka innowacyjnej działalności szkoły;

-    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 im. Jana Szczepanika w Łodzi - Tomasz Kąkolewski. Wykorzystanie najnowszych technologii informatycznych w procesie kształtowania umiejętności zawodowych techników elektroników;

-    Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi - Halina Włodarczyk, Maria Michalak. Innowacyjna działalność szkoły mody;

-    Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi - Anna Gontarska. Nowoczesne technologie pomiarowe szansą na lepszą pracę;

-    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi - Elżbieta Kuskowska, Maria Wachowska. Dobre praktyki zawsze cenne;

-    Zespół Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi - Małgorzata Redlicka. Charakterystyka innowacyjnej działalności szkoły rzemiosła;

-    Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi - IV Turniej Tenisa Stołowego Szkół Zawodowych;

-    Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP. Seminarium branżowe „Przemysł włókienniczo-odzieżowy w regionie łódzkim wczoraj i dziś, a potrzeby rynku pracy”;

-    Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ŁCDNiKP - Donata Andrzejczak. Konferencja „Współczesne wyzwania dla szkół zawodowych wszystkich branż”; Donata Andrzejczak, Maria Stompel. Ogólnopolskie seminaria branżowe

-    Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego - Tomasz Misiak. Nietypowa sesja - Byliśmy w EC1.

 

W części drugiej Katalogu scharakteryzowano działalność innowacyjnych szkół, dyrektorów i nauczycieli należących do Akademii Twórczego Dyrektora Szkoły Zawodowej. Przedstawiono tutaj działania:

-    Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich w Łodzi (Joanna Kośka - Zarządzanie szkołą ku innowacyjności we współpracy z pracodawcami; Joanna Kośka, Marta Matuszewska-Sitek, Stanisław Bajor - Innowacja programowa „Tradycyjna żywność i zdrowe odżywianie”; Iwona Kurzyp, Piotr Szymański - Projekt „Zdobywam wiedzę – zdobywam świat”);

-    Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi (Andrzej Żelasko - Nowe zawody, nowe możliwości; Andrzej Żelasko, Andrzej Łaziński, Artur Jabłoński, Grzegorz Tosik, Jerzy Kaczmarski, Dariusz Andrzejewski - Innowacja programowa „Mechatronika samochodowa - nowe kompetencje, nowe możliwości”: Technik mechatronik pojazdów samochodowych; Andrzej Żelasko, Andrzej Łaziński we współpracy z przedstawicielami firm branży lakierniczej i blacharstwa samochodowego Auto Color, PPG Polska i Jan Sobański Auto System. Innowacja programowa „Mechatronika samochodowa - nowe kompetencje, nowe możliwości”: Technik naprawy pojazdów samochodowych);

-    Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi (Henryka Michalska - Innowacyjność w zarządzaniu szkołą; Paweł Dominikowski - Projekt: Zmontuj z nami swoją karierę; Krzysztof Muszyński - Lokalna Akademia Sieciowa CISCO; Monika Jaskuła - Projekt: Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi; Renata Masica, Piotr Pluskota - Polsko - niemiecka wymiana młodzieży; Renata Masica - „Mój pomysł na biznes” – szkolny konkurs na najlepszy biznesplan);

-    Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi (Józef Kolat - Partnerstwo: szkoła - uczeń, nauczyciel, rodzic - pracodawca, rynek pracy, środowisko; Sławomir Stępień - Znaczenie praktyk zawodowych, staży oraz wycieczek zawodoznawczych w kształceniu zawodowym; Małgorzata Krukowska - Dzień Warzyw i Owoców w ZST-I; Barbara Bandurka-Majchrzak - Edukacja patriotyczna i regionalna w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych);

-    Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi (Maria Jagiełło Katarzyna Bulińska - Konkurs dla gimnazjalistów „Racjonalne żywienie – Twój najlepszy wybór”; Jolanta Krześlak, Emilia Kaźmierczak - Działania wspierające rozwój ucznia uzdolnionego. Szkolne Koło Baristyczne. Szkolne Koło Carvingu);

-    Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi (Dorota Stefaniak. Kształcić dla pracodawców i potrzeb rynku pracy; Włodzimierz Drewnowski - Cykliczne działania szkoły. Konkurs „Zawodowiec”; Aleksandra Buzar - Cykliczne działania szkoły. Konkurs związany z patronem szkoły – Marszałkiem Józefem Piłsudskim).

 

W podsumowaniu Komunikatu nr 9 chcemy przytoczyć słowa ze wstępu do zeszytu osiemnastego Katalogu dobrych praktyk w edukacji, w którym napisaliśmy: „Proces katalogowania dobrych praktyk jest ogromnym wyzwaniem dla dyrektorów szkół i nauczycieli. W szkołach i przedszkolach podejmuje się bardzo dużo działań na rzecz rozwoju uczniów. To sprawia, ze trudno jest samemu ocenić, na ile dane działanie jest dobrą praktyką i w jakim stopniu warte jest szerokiego upowszechnienia. Publikując opisy wdrażanych innowacji, eksperymentów, przedsięwzięć, projektów edukacyjnych, organizacyjnych, konkursów, turniejów, prowadzonych kół i klubów, innych zajęć pozalekcyjnych pozwalamy zapoznać się z nimi szerokiemu gronu odbiorców. Rodzice, pracodawcy, pracownicy samorządowi, przedstawiciele władz oświatowych, autorzy dobrych praktyk, i nie tylko oni w oparciu o wiedzę zawartą w Katalogu dobrych praktyk w edukacji budują własny obraz edukacji, szkoły, przedszkola. Informacje w nim zawarte czasem przekładają się na decyzje dotyczące: partnerstwa edukacyjnego szkoła - pracodawca, wyboru szkoły, wyboru pracy. Często, informacje te wykorzystujemy do stworzenia nowego pomysłu, i wpisania go w obszar własnej działalności.

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem jest podstawowym filarem uczenia się dorosłych. Wykorzystujmy to codziennie w swojej pracy edukacyjnej, przyczyniając się do postępu w rozwoju własnej organizacji, własnego warsztatu pracy i samych uczniów.ˮ

 

Serdecznie zachęcamy do lektury dotychczasowych wydań Katalogu. Znajdziecie w nich Państwo wiele cennych informacji, które mogą stać się inspiracją dla nowych pomysłów.

Tradycyjnie, wszystkie szkoły i placówki oświatowe zapraszamy do przekazywania opisów dobrych praktyk. Jednocześnie, dziękujemy Państwu dyrektorom szkół i placówek oświatowych, nauczycielom, doradcom metodycznym i konsultantom, a także wszystkim innym osobom, które z potrzeby serca dzielą się swoim doświadczeniem i sukcesami.

 

Opracowanie: Grażyna Adamiec

Załączniki: 
poniedziałek, 19. luty 2018
sobota, 30. Czerwiec 2018