Komunikat nr 5 Pracowni Edukacji matematycznej, fizycznej i chemicznej rok szkolny 2017/2018

Nr komunikatu: 
5
Rok szkolny: 
2017/18
Adresaci: 
Autor: 
Dorota Zielińska

 

Konkurs chemiczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

                       W roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się kolejna edycja konkursu przedmiotowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnikiem konkursu może być uczeń klasy pierwszej bądź drugiej, który nie bierze udziału w II etapie Olimpiady Chemicznej.

Cele konkursu

 • rozwijanie zainteresowań chemicznych uczniów,
 • promowanie uczniów zainteresowanych chemią,
 • doskonalenie jakości kształcenia chemicznego,
 • wzbogacanie form pracy z uczniem zdolnym,
 • przygotowanie uczniów do Olimpiady Chemicznej.

Struktura i przebieg konkursów

Konkurs jest dwustopniowy. Stopień pierwszy jest szkolny, zadania konkursowe przygotowuje komisja szkolna, która zgłasza uczniów do dalszych eliminacji. Do końca kwietnia należy przesłać ze szkoły zgłoszenia uczestnictwa zgodnie z aktualnie obowiązującą dokumentacją.

 Eliminacje ogólnołódzkie zostaną przeprowadzone przez Komisję Konkursową pod przewodnictwem Małgorzaty Kozieł. Na adres e-mail mkoziel@wckp.lodz.pl prosimy przesyłać propozycje ciekawych zadań do eliminacji, gdyż z nadesłanych zostaną wybrane
i zamieszczone  w arkuszu konkursowym.

Eliminacje ogólnołódzkie odbędą się w XX Liceum Ogólnokształcące w Łodzi, ul. Obywatelska 57 w maju 2018 r.

Dokładny termin zostanie podany do końca marca w Szybkiej Informacji i na stronie internetowej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego www.wckp.lodz.pl (w części poświęconej konkursom przedmiotowym).

            Laureatami konkursu zostaną uczestnicy, którzy zajmą jedno z trzech pierwszych miejsc i równocześnie uzyskają co najmniej 80% maksymalnej liczby punktów, zaś wyróżnionymi zostaną ci, którzy uzyskają co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów. Laureaci konkursu otrzymają celującą ocenę roczną z chemii zaś  wyróżnieni  ocenę bardzo dobrą.

            Laureaci i wyróżnieni uczniowie oraz ich nauczyciele zostaną uhonorowani dyplomami.

Przedmiot oceny konkursowej

Komisja będzie oceniać umiejętność rozwiązywania otwartych zadań problemowych.
 

Zakres materiału obejmować będzie następujące zagadnienia:

A.  Wiedza i umiejętności ujęte w podstawie programowej z chemii dla III etapu z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej  oraz reakcje spalania węglowodorów alifatycznych (pełny zapis w regulaminie konkursu).

B.   Z zakresu podstawowego IV etapu edukacji

Materiały pochodzenia naturalnego: SiO2, skały wapienne i gipsowe – właściwości substancji, zjawiska im towarzyszące oraz zastosowania.

 

C.  Dodatkowe zagadnienia

 1. Równanie Clapeyrona. Warunki normalne i standardowe.
 2. Procesy redukcji-utleniania.
 3. Hydroliza soli.

D.  Obliczenia chemiczne

 1. Masa atomowa i cząsteczkowa.
 2. Mol, masa molowa i objętość molowa gazów w warunkach normalnych.
 3. Zależności stechiometryczne w związkach i reakcjach chemicznych.
 4. Prawo zachowania masy i prawo stałości składu.
 5. Rozpuszczalność i krzywe rozpuszczalności.
 6. Stężenie procentowe roztworu.
 7. Stężenie molowe roztworu.
 8. Obliczanie składu mieszanin.
 9. Obliczanie wzoru elementarnego i rzeczywistego związku.

Ważne informacje

1.     W eliminacjach konkursowych mogą brać udział wyłącznie uczniowie zgłoszeni
w wyznaczonym terminie, których rodzice/prawni opiekunowie złożyli w szkole pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników.

2.     Każdy uczeń przystępujący do eliminacji konkursowych zobowiązany jest do okazania aktualnej legitymacji szkolnej.

Pełny regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej ŁCDNiKP www.wckp.lodz.pl.

Opracowała

Dorota Zielińska

 

poniedziałek, 6. Listopad 2017
sobota, 30. Czerwiec 2018