Informacja o seminarium dyrektorów szkół Łódzkiej Sieci Kształcenia Modułowego

5 grudnia 2016 roku w Zespole Szkół Samochodowych mieszczącej się w Łodzi przy ulicy Prożka 3/5, z inicjatywy przedstawiciela ŁCDNiKP Donaty Andrzejczak i dyrektora ZSS Andrzeja Żelaski, odbyło się seminarium dyrektorów szkół Łódzkiej Sieci Kształcenia Modułowego, na którym obecni byli

·      Andrzej Żelasko dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych

·      Paweł Szałecki, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w  Pabianicach

·      Józef Kolat, dyrektor Zespołu Szkół Informatyczno-Technicznych

·      Henryka Michalska, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9

·      Ryszard Kaźmierczak, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22

·      Małgorzata Joniuk-Piątkowska, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5

·      Joanna Miller Stępień, dyrektor Łódzkiej Szkoły Mody Kosmetologii i Fryzjerstwa ANAGRA

·      Kamila Niewiadomska, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno Turystyczno Hotelarskich

·      Elżbieta Czesny, kierownik szkolenia praktycznego Zespół Szkół nr 1 w Bratoszewicach

·      Ewa Urbańska- Sobczak, nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 w Zgierzu

·      Andrzej Łaziński, wicedyrektor Zespołu Szkół Samochodowych

·      Dariusz Adamczewski, wicedyrektor Zespołu Szkół Samochodowych

·      Andrzej Jędrzejczak, kierownik warsztatów szkolnych

oraz przedstawiciele ŁCDNiKP

·      Barbara Kapruziak, kierownik OKZiU

·      Donata Andrzejczak, nauczyciel konsultant, koordynator ŁSKM

·      Jadwiga Morawiec, nauczyciel konsultant

·      Joanna Orda, nauczyciel konsultant

Celem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie organizowania kształcenia modułowego-zadaniowego oraz współpracy z pracodawcami.

Spotkanie otworzył dyrektor Andrzej Żelasko, który w krótkim referacie zaprezentował szkołę (kierunki kształcenia, zakres współpracy z pracodawcami i otoczeniem, działania podejmowane dla poprawy jakości i efektywności kształcenia, przedsięwzięcia, których celem jest poprawa i unowocześnienie wyposażenia  dydaktycznego oraz infrastruktury szkolnej), pokreślił znaczenie dobrej współpracy z pracodawcami, otoczeniem rynkowym i edukacyjnym, wskazał czynniki wpływające na zwiększenie efektywności kształcenia i wzrost zainteresowania uczniów i ich rodziców kształceniem zawodowym.

 

Dyrektorzy dyskutowali na tematy dotyczące:

·      organizacji kształcenia modułowego i dualnego,

·      współpracy z pracodawcami,

·      działań wychowawczych podejmowanych w szkołach, których celem jest kształtowanie właściwych postaw społecznych i pracowniczych, ponoszenie odpowiedzialności przez uczących się za podejmowane działania,

·      współpracy z pracodawcami przy projektach edukacyjno-zawodowych,

·      ograniczenia absencji na zajęciach, w tym na zajęciach wychowania fizycznego,

·      organizowania egzaminów zawodowych w szkołach.

W drugiej części spotkania uczestnicy zwiedzali szkołę i warsztaty szkolne. Część sal dydaktycznych w szkole zostało odnowione sposobem gospodarczym dzięki wsparciu współpracujących pracodawców. Nowoczesne wyposażenie dydaktyczne pracowni i warsztatów szkolnych szkoła uzyskała od pracodawców i w ramach projektów finansowanych ze środków UE.

Wnioski i rekomendacje

1.     Kształcenie modułowe- zadaniowe daje możliwość dobrego przygotowania uczących się do pracy zawodowej. Uczniowie kształtują umiejętność pracy w grupie, planują i wykonują zadania zawodowe, prezentują wyniki swoich prac. Zajęcia w blokach tematycznych pozwalają efektywniej wykorzystać czas pracy. Zauważono jednak, że organizacja kształcenia modułowego wymusza częste zmiany planów zajęć, konieczność doskonalenia nauczycieli, którzy muszą być nauczycielami zawodu, a nie przedmiotu oraz konieczność zmiany sposobu pracy na zajęciach.

2.     Istnieje potrzeba współdziałania z pracodawcami dla efektywniejszego kształcenia zawodowego. Dyrektorzy przytoczyli przykłady dobrej współpracy, która przynosi korzyści zarówno pracodawcy jak i szkole (uczącym się) np. zorganizowanie w ZSS nowoczesnych stanowisk dydaktycznych przeznaczonych do nauki lakierowania elementów samochodowych.

3.     Pracodawcy często inicjują współpracę ze szkołami, ponieważ dostrzegają braki kadrowe na rynku pracy. W takich przypadkach organizują szkolenia dla uczniów, które dają dodatkowe uprawnienia zawodowe, doposażają szkoły w sprzęt dydaktyczny, szkolą nauczycieli.

4.     Podkreślono wagę doradztwa zawodowego, które prowadzone jest w gimnazjach. Uczniowie gimnazjów, którzy nie korzystali z pomocy doradcy nie są  przygotowani do świadomego wyboru szkoły zawodowej, ponieważ wybierając szkołę kierują się modą, wyborami kolegów lub odległością od miejsca zamieszkania. Złe wybory skutkują brakiem zainteresowana zawodem, porzucaniem szkoły lub niepodejmowaniem pracy w zawodzie. Doradcy zawodowi pomagają uniknąć takich sytuacji. Gimnazjaliści, którzy korzystali z pomocy doradcy zawodowego są lepszymi uczniami, ponieważ ich rozwój zawodowy jest zgodny z ich predyspozycjami.

5.     Współpraca szkół o różnych profilach kształcenia (np. ZSS i SOSW) pozwala podejmować działania, w wyniku których uczniowie tych szkół doskonalą umiejętności zawodowe, a szkoły osiągają korzyści np. w postaci wyremontowanych pracowni.

6.     Zwrócono szczególną uwagę na potrzebę kształtowania postaw społecznych i zawodowych (w tym budowanie etosu pracy) które powinny być priorytetem wychowawczym w szkołach i u pracodawców. Młodzież już na etapie szkolnym powinna ponosić odpowiedzialność za podjęte działania i ich skutki. Absolwent, który w czasie nauki musi przestrzegać zasad współżycia społecznego i regulaminu pracy (zarówno w szkole i u pracodawców) w przyszłości odpowiedzialnie wykonuje zadania zawodowe.

7.     Działania wychowawcze, których celem jest ograniczenie absencji na zajęciach muszą być prowadzone konsekwentnie i kompleksowo przez całą Radę Pelagiczną oraz pracodawców organizujących kształcenie zawodowe. Ważne jest opracowanie jednolitych zasad, które obowiązują w szkole i u pracodawców. Tylko taki model działania może przynieść skutki. Przykłady zaprezentowane przez dyrektorów mówią o ograniczeniu absencji na zajęciach z kilkunastu do kilku procent.

8.     Istnieje potrzeba zmian w sposobie przeprowadzania egzaminów zawodowych, a przede wszystkim zmian w treści zadań jakie są na egzaminach. Dyrektorzy na bieżącą zgłaszają wszystkie nieprawidłowości, niemniej nie poprawia to sytuacji ponieważ źle skonstruowane zadania są już w banku zadań i pojawiają się na sesjach egzaminacyjnych. Wskazano potrzebę dalszego doskonalenia zarówno sposobu organizowania, jak i treści egzaminów zawodowych.