Kurs Kwalifikacyjny dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego

Nr szybkiej informacji: 
3
Adresat: 
Nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

Kurs kwalifikacyjny język angielski

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego planuje organizację
i przeprowadzenie Kursu Kwalifikacyjnego z metodyki nauczania języka angielskiego według ramowego programu MEN.

CEL KURSU
·     doskonalenie kompetencji językowych i metodycznych uczestników kursu umożliwiających uzyskanie kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i I etapie edukacyjnym zgodnie z wymogami rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowejz dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (DZ. U. 2009 poz. 400 z późn. zm. j.t. z 2015 r. poz. 1264 z późn. zm.)

ADRESACI  KURSU:

Nauczyciele czynni zawodowo legitymujący się:

  • dyplomem ukończenia studiów wyższych o profilu pedagogicznym uprawniającym do pracy w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej
  • minimum 2-letnią praktyką zawodową
  • uzyskaniem pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego z języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B1)

ORGANIZACJA KURSU:

  1. zgłoszenia przyjmowane są do 27 września 2017 r.
  2. termin egzaminu wstępnego (testu) z języka angielskiego: 27 września godz. 12.00 lub 17.30
  3. planowany termin rozpoczęcia zajęć: 13 października 2017 r. godz. 15.00 sala 310
  4. planowany termin zakończenia zajęć: czerwiec 2018 r.
  5. realizacja zajęć: minimum dwa weekendy w miesiącu (piątek – 6 godz. (15.00-20.00), sobota – 8 godz. 9.00-15.45)
  6. łączna liczba godzin wszystkich zajęć: 270 (240 wynikających z obowiązującego Programu Kursu z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego, zatwierdzonego przez Podsekretarza Stanu Lecha Sprawkę 10.10.2001 r., w tym 60 godzin praktyk, pozostałe godziny wynikają z reformy systemu oświaty, zmian w dydaktyce nauczania języków obcych i zapotrzebowania uczestników)
  7. koszt kursu 1800 zł (możliwa płatność w ratach)

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o rejestrację na stronie http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/listWydarzenia lub przesłanie pocztą, faxem lub doręczenie osobiście do 27 września 2017 r., do ŁCDNiKP Karty Zgłoszenia klienta indywidualnego http://www.wckp.lodz.pl/content/karty-zgloszen).
Kierownik/organizator

Zofia Kordala tel.: (42) 678 33 78 wew.208 zofiakordala@gmail.com

Organizator: 
Zofia Kordala