Kurs kwalifikacyjny

Nr szybkiej informacji: 
34
Adresat: 
Osoby posiadające minimum średnie wykształcenie techniczne oraz maturę lub dyplom mistrza w zawodzie, w którym zostanie zorganizowany proces kształcenia.
Informacja o wydarzeniu: 

KURS KWALIFIKACYJNY PEDAGOGICZNY
DLA NAUCZYCIELI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

        Dyrekcja Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego informuje o planowanej organizacji w roku szkolnym 2016/2017 kursu pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających  minimum średnie wykształcenie techniczne oraz maturę lub dyplom mistrza w zawodzie, w którym zostanie zorganizowany proces kształcenia.

Zajęcia będą prowadzone w wymiarze 150 godzin dydaktycznych, w tym podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu (60 godzin) i metodyka kształcenia praktycznego (90 godzin).

Po ukończeniu wymienionego kursu nauczyciele uzyskają kwalifikacje pedagogiczne do prowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu.

Koszt kursu dla nauczycieli zajęć praktycznych (150 godzin) wynosi 900 zł – istnieje  możliwość wniesienia opłat w dwóch ratach przy czym pierwsza rata płatna w dniu rozpoczęcia kursu.

 

 

KURS PEDAGOGICZNY
DLA INSTRUKTORÓW  PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

 

Czas trwania kursu 80 godzin (70 godziny zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki,  10 godzin praktyka metodyczna). Koszt kursu – 600 zł.

Wymagania wstępne dla uczestników

Zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie praktycznej nauki zawodu, tj.:

1) co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać;

2) uczestnicy kursu niemający tytułu mistrza w zawodzie:

a) świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

b) świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

c) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

d) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać

 

Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu (w czwartki od godz. 16.00 – 20.00i w soboty od godz. 9.00 – 15.30). Informujemy, że zajęcia dydaktyczne będą prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów – psychologów, pedagogów, edukatorów oraz nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych, organizujących od wielu lat proces kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą propozycją prosimy o przesłanie zgłoszeń wraz z dokumentami (karta zgłoszenia - do pobrania ze strony internetowej www.wckp.lodz.pl, dokument potwierdzający poziom wykształcenia - oryginał lub uwierzytelniony odpis, zaświadczenie ze szkoły

o aktualnym zatrudnieniu w charakterze nauczyciela-dotyczy nauczycieli praktycznej nauki zawodu) na adres Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Łódź, ul Kopcińskiego 29

do dnia 30 września 2016 roku

lub osobiste skontaktowanie się z Panią Teresą Adamczyk tel.  (0-42) 678-33-78 w. 102, tel/fax (0-42) 678-07-98 lub (0-42) 678-10-85.

 

Serdecznie  zapraszamy

 

Opracował(a):

Małgorzata Sienna

Organizator: 
Małgorzata Sienna